Speciaal voor lange mensen *

* ook geschikt voor korte mensen

Algemene Voorwaarden

Al onze 'kleine lettertjes' op een rijtje

Algemene verhuurvoorwaarden Invia BuscamperVerhuur

Te verhuren buscamper : Tweepersoons Pössl Roadcruiser XL

Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat de huurder akkoord met de overeengekomen huurprijs, waarborgsom ad. €1.250,- , de huurovereenkomst met betrekking tot de kampeerauto en deze algemene huurvoorwaarden.

Bestuurder: De bestuurder dient tenminste 24 jaar te zijn en al minimaal 4 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands of Europees rijbewijs. Ook dient men te beschikken over voldoende rijervaring. Bij reservering van de kampeerauto moet een kopie van het rijbewijs en paspoort ingeleverd worden. De kampeerauto mag alleen bestuurd worden door in het contract genoemde bestuurder(s).

Huurperiode: De kampeerauto kan voor minimaal een week gehuurd worden. ( In het hoogseizoen voor minimaal 2 weken) . De verhuurperiode begint op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur of wanneer de kampeerauto op vrijdag nog gereed is , kan hij op vrijdagmiddag nog opgehaald worden zonder meerprijs. De verhuurder zal dit tijdig aan de huurder laten weten. De verhuurperiode eindigt vrijdag voor 10.00 uur. Indien de kampeerauto niet voor 10.00 uur geretourneerd is, treedt de boeteclausule in werking. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke goedkeuring van verhuurder. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend, dan is voor elke gehele of gedeeltelijke dag dat de kampeerauto later wordt ingeleverd, een boete verschuldigd van €850,- extra boven de huurprijs. Dit geldt niet indien de huurder aantoont, dat de overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan de kampeerauto welke niet toe te rekenen is aan nalatigheid van de huurder. De huurder dient dit wel direct te melden aan verhuurder. Het eerder terug brengen van de gehuurde kampeerauto zal nimmer tot een restitutie van een deel of geheel van het huurbedrag leiden.

Kilometers : Bij huur van 1 tot 3 weken is 1500 km per week vrij, extra gereden kilometers kosten 0,25 cent per km. Vanaf 4 weken zijn de kilometers vrij.

Huisdieren : Het meenemen van huisdieren in de kampeerauto is niet toegestaan.

Roken: Het is verboden om in de kampeerauto te roken. Bij overtreding zal de volledige borgsom worden ingehouden.

Verzekering en eigen risico: De kampeerauto is verzekerd tegen Risico Wettelijke Aansprakelijkheid (WAM)  , Casco , Schade voor inzittenden en Pechhulp. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen , een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Per schadegebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van €1250,- en bij bovenhoofdse schade €1750,- per gebeurtenis. Door verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen enz., is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadigingen/vervuilingen aan het interieur worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder zijn. Als er sprake is van schade door misbruik of grove nalatigheid zal het complete schade bedrag ook voor rekening van de huurder zijn. Hagelschade en alle overige schade ten gevolge van extreme weersomstandigheden, inbraakschade en schade aan de buitenkant, ook door bijvoorbeeld teer/verf/viltstift/stickers etc. vallen onder het eigen risico van de huurder. 
Bij elke vorm van schade of pech moet dit DIRECT gemeld worden, neemt u eerst contact op met de verhuurder, die u vervolgens instructies zal geven hoe te handelen. 
Bij schade vult u een Europees schadeformulier in, neem foto's van de situatie en geef altijd bij eerste contact met de verhuurder de exacte locatie door waar u bent met telefoonnummer / mailadres.
Hierbij willen wij u er op wijzen dat u de Eigen Risico bedragen , als u dat wenst, kunt verzekeren bij Verzekeringsmaatschappij Allianz : 
https://www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/eigenrisico-verzekering-autohuur 

Brandstof : Diesel
Verbruik brandstof is voor rekening van de huurder. U krijgt de auto met volle brandstoftank mee en u dient de kampeerauto met een volle brandstoftank te retourneren.

Verbruikskosten : Aan vloeistof chemisch toilet en eventueel olieverbruik zijn geen kosten verbonden.

Reparaties en schade : Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de kampeerauto voordoen. Reparaties mogen in een dergelijk geval slechts worden uitgevoerd door een dealer van het desbetreffende(opbouw) en (auto) merk. Bij reparaties evenals ook bij schade en diefstal, is de huurder verplicht zich uiterlijk binnen 4 uur met de verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Verhuurder zal zorg dragen voor een advies over de juiste afwikkeling of begeleiding van de reparaties. Reparaties aan zowel ex- als interieur van de kampeerauto dienen door ter zake vakkundige personen te geschieden. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde reparatie nota's (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed. Vergoeding vindt enkel dan plaats indien huurder aantoont dat hem terzake van de noodzaak van de reparaties geen opzet, grove schuld of nalatigheid kan worden verweten. Bij de reisdocumenten is een Europees schade formulier aanwezig waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de tegenpartij gemeld dienen te worden. Tevens verplicht de huurder zich bij ongeval of diefstal tot het laten opmaken van een proces-verbaal door de plaatselijke autoriteiten. Deze formulieren dienen bij aankomst bij de verhuurder ingeleverd te worden. Bij een defect tijdens de vakantie kan er door de huurder geen aanspraak gedaan worden op schadevergoeding i.v.m. het niet te gebruiken onderdeel. Tevens is vergoeden van vakantiedagen i.v.m. een gebrek uitgesloten. Indien schade of een defect ontstaat, waardoor de kampeerauto niet meer rijdbaar is, zal de verhuurder waar mogelijk trachten een vervangend vervoer in te zetten; hierop kan echter nooit aanspraak worden gemaakt. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en bij iedere beschadiging en schade dient een Europees schadeformulier te worden ingevuld. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen en rijden door niet bevoegde personen, door in beslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van het interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder. Kosten i.v.m. bandenreparatie b.v. klapband etc., voorruitschade (breuk of ster), leges, tol, boetes in het verkeer of parkeren, alsmede gerechtskosten door een geschil zijn in het geheel voor rekening van de huurder en kunnen op geen enkele wijze op de verhuurder worden verhaald.

Instructie : Bij afhalen van de kampeerauto krijgt u een gedetailleerde instructie over de werking van de kampeerauto en de toebehoren. Deze instructie is ook op schrift in de kampeerauto aanwezig.

Welke landen mogen worden bezocht : Alle landen van Europa m.u.v. vooraf door de verzekering en de verhuurder aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart. Opgave van de te bezoeken landen is verplicht.
Het is niet toegestaan om met de kampeerauto wintersportgebieden of festivals te bezoeken.

Algemeen: Het is de huurder zonder toestemming van de verhuurder verboden om apparaten of voertuigen in de kampeerauto te vervoeren die olie en/of benzine bevatten. Verder is het de huurder verboden om de buitenzijde van de kampeerauto in een wasstraat te (laten) reinigen.

Annulering: Annulering door de huurder, om welke reden dan ook, kan uitsluitend middels aangetekend schrijven. Bij annulering van de door u geboekte reis blijft u verplicht om de gehele reissom te voldoen. Om problemen te voorkomen adviseren wij u een reisverzekering af te sluiten,  het afsluiten van een annuleringsverzekering is verplicht. Er zal door de huurder altijd een kopie van de zelf afgesloten annuleringsverzekering bij de reservering mee moeten worden gestuurd. 

Reservering en Betaling : Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort en rijbewijs een voorwaarde. De aanbetaling zoals berekend op de huurovereenkomst, dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Wanneer de huurovereenkomst ondertekend is, wordt de boeking definitief. Het restant zoals berekend op de huurovereenkomst + de borgsom dient uiterlijk 4 weken voor vertrek voldaan te zijn. Huurt u binnen een termijn van 2 weken, dan dient de volledige huursom + de borgsom bij reservering te worden voldaan. Bij niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn/haar persoonsgegevens worden geverifieerd. Als de huurder zonder geannuleerd te hebben de kampeerauto niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt of slechts een gedeelte van de overeengekomen periode gebruikt, blijft de huurder toch de volledige huurprijs verschuldigd.

Gebruik kampeerauto : De huurder dient de kampeerauto zoals een goed huisvader betaamt, te behandelen en te verzorgen overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen. Alle (voor ons bedrijf) ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittenden zijn voor rekening van de huurder. Tevens zijn tol en de benodigde vignetten voor rekening van de huurder, dit kunnen ook nagekomen tol, boetes of kosten van pontjes zijn. Alle benodigde vignetten en milieustickers dient de huurder zelf aan te schaffen.      De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst, ten allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het besturen van de kampeerauto vereist zijn. De huurder is verplicht regelmatig olie en koelwaterpeil evenals de bandenspanning te controleren. Tevens dient de huurder zich te houden aan de schriftelijke instructies, welke bij de autodocumenten zijn bijgevoegd. Huurder is gehouden de kampeerauto in goede staat te houden, bij de verhuurder terug te bezorgen en geen veranderingen aan te brengen. Het is de huurder verboden de kampeerauto in gebruik van anderen dan in huurovereenkomst genoemd te geven, te verhuren, te verpanden of hoe dan ook genaamd over het gehuurde te beschikken welke in strijd met de belangen van de verhuurder zijn. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiele en of immateriele schade van de huurder en diens reisgezelschap , ontstaan door het gebruik van de kampeerauto, mechanische storing en of aanrijdingschade.
De trekhaak wordt alleen geïnstalleerd wanneer de E-bike fietsendrager meegaat voor het vervoer van de fietsen. Wanneer de trekhaak voor andere doeleinden gebruikt wordt, zal de volledige borgsom ingehouden worden.

Aflevering en Terugkomst: De kampeerauto wordt afgeleverd met een volle brandstof tank, en inclusief toiletvloeistof, inventaris en overig toebehoren . Tevens is de kampeerauto volledig (inclusief toilet en vuilwatertank) schoongemaakt aan binnenzijde. Huurder verklaart bij het in ontvangst nemen van de kampeerauto, door middel van ondertekening dat hij het gehuurde in goede en gereinigde staat heeft ontvangen. De kampeerauto dient als volgt ingeleverd te worden: Het leeg en schoon zijn van de vuil water tank, het leeg en schoon zijn van het toilet en toilettank, het schoon opleveren van de complete binnenkant van de kampeerauto (zoals de camper is meegegeven verwachten wij hem weer terug). Bij terugkomst zal volgens de norm van de verhuurder de kampeerauto gecontroleerd worden. Indien mocht blijken dat de huurder niet voldoet aan de door verhuurder gestelde eisen dan zal voor de reiniging van de binnenzijde van de kampeerauto een bedrag van € 280,- en voor de reiniging van het toilet een bedrag van € 150,- in rekening worden gebracht. Indien bij de inspectie is gebleken dat er schade aan het gehuurde is ontstaan, dan wel het gehuurde geheel of gedeeltelijk word vermist, is de huurder aansprakelijk voor alle kosten en schade. De controle van de schades vind altijd plaats na het wassen van de camper tijdens de technische controle. Tijdens de reis zijn brandstof en gas voor rekening van de huurder. Bij terugkomst is het verplicht de kampeerauto afgetankt in te leveren, is dit niet gebeurd, zijn wij verplicht de brandstofkosten + €50,- in rekening te brengen.

Aantal personen: Het is niet toegestaan zich met meer personen te verplaatsen dan bij het aangegeven aantal, genoemd bij de te verhuren buscamper. Het totale gewicht mag na belading niet meer dan 3500 kg bedragen, dit mede in verband met rijbewijs B.

Afrekening : Bij terugkomst wordt een eindafrekening opgemaakt. Bij overschrijding van de vrij te verrijden kilometers zal conform de voorwaarden een verrekening plaats vinden met de borgsom. Het eventuele restant bedrag wordt binnen 30 dagen overgemaakt op bank- of girorekening, onder eventuele inhoudingen van de door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien de door de huurder te betalen kosten de waarborgsom overtreffen zullen deze nadien worden gefactureerd. Vastgestelde schades en schadefacturen zijn bindend en niet betwistbaar. Schadefacturen kunt u indienen bij uw reis- / aansprakelijkheidsverzekering.

Algemeen: De verhuurder behoudt zich ten alle tijden het recht voor om zonder opgave van reden een huurder te weigeren. De auto van huurder kan op eigen risico bij verhuurder op het terrein worden gestald voor de duur van de huurperiode.

De op onze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.